ПП «НВЦ теплокомплект» удосконалює прийняту в компанії методологію проведення енергетичних обстежень.

Енергоаудитори компанії відпрацьовують методологію визначення енергетичної ефективності впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Якщо доцільність впровадження ІТП сумнівів не викликає, то визначення реальних кількісних характеристик потенціалу енергозбереження від їх впровадження недостатньо врегульоване. Питанням визначення потенціалу енергозбереження при впровадженні індивідуальних теплових пунктів  присвячена нова стаття, що приводиться в розділі «О компании» / «Разработки, проблемы, внедрения».

http://tecom.com.ua/otsinka-efektivnosti-vprovadzhennya-individualnih-teplovih-punktiv.html

 

Оцінка ефективності впровадження індивідуальних теплових пунктів.

Однією з найактуальніших тем українського енергозбереження є проблеми, пов’язані з низькою енергетичною ефективністю комунальних систем теплопостачання. Є різні  оцінки потенціалу енергозбереження: від 20-30% до 60-70%. Головною метою проведення енергетичного аудиту є визначення  реальних кількісних характеристик потенціалу енергозбереження. Але, на жаль, у звітах про проведення енергетичного аудиту аргументація прийнятих значень потенціалу енергозбереження дуже часто відсутня. Натомість для кожного із запропонованих енергозберігаючих заходів приймаються середньостатистичні проценти економії.

Ряд методичних рекомендацій та публікацій дають орієнтовну оцінку потенціалу енергозбереження для окремих напрямків енергозберігаючих заходів. Ця інформація досить часто використовується при проведенні енергетичних обстежень. Але ці дані оціночні і, як правило, не спираються на реально проведені дослідження і не враховують особливості кожного об’єкта. Сучасний стан процесів енергоефективності не може задовольнятись використанням лише узагальнених прогнозів. Необхідно впроваджувати практику достовірного прогнозування потенціалу енергозбереження індивідуально для кожного об’єкту досліджень.

Нашим підприємством «НВЦ Теплокомплект» проводяться роботи по обстеженню ряду бюджетних будівель з метою відпрацювання методології, що дає можливість спрогнозувати величину потенціальної економії теплової енергії індивідуально для кожної будівлі, що можливо досягти за рахунок впровадження індивідуальних теплових пунктів.

Матеріали, що знаходяться на  посиланні

http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/Itp_efekt.pdf

містять запропоновану методологію визначення ефективності впровадження індивідуальних теплових пунктів.

Українська енергоефективність в світлі євроінтеграції.

Останніми   днями  в  суспільстві активно обговорюється питання про невикористаний шанс підписання «Угоди  про  асоціацію  між Україною та Європейським Союзом». Текст Угоди містить інформацію, що стосується усіх напрямків життя і діяльності суспільства і, в тому числі, про співробітництво у сфері енергоефективності.

Чи була б корисною для України тісна співпраця з ЄС в питаннях енергозбереження та енегоефективності?

Країни Європейського Союзу є взірцем для всього світу з питань ефективності використання енергоносіїв. Навіть фахівці Сполучених Штатів Америки, що мають власну добре відпрацьовану політику енергоефективності, з великою повагою ставляться до досвіду європейських країн.

ЄС має прогресивну законодавчу та нормативну базу з питань енергоефективності. Основні положення Директив ЄС є актуальними і для нас. Звичайно для нас планка дещо зависока, але задачі, шляхи вирішення та перспективи є актуальними. Ось деякі положення нормативних документів Євросоюзу, що характеризують європейські принципи енергоефективності:

 1. Основне стратегічне завдання країн ЄС в питаннях енергоефективності має коротке формулювання «20-20-20», що означає:
 • загальне зниження споживання енергии на 20%;
 • доведення частки енергії відновлювальних джерел до 20%;
 • скорочення емісії парникових газів на 20% (від рівня 1990 року)
 1. Враховуючи, що близько 40% енергії використовується будівлями, декларується сприяння підвищенню енергоефективності будівель шляхом утеплення огороджувальних конструкцій з одночасною модернізацією інженерних мереж;
 2. Значна увага приділяється не лише економії енергії, а і забезпеченню необхідних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях;
 3. Введена обов’язкова паспортизація і сертифікація будівель;
 4. Сформульовані вимоги до систем теплопостачання будівель:
  — районні, блочні або децентралізовані системи теплопостачання з широким  використанням відновлювальних джерел;

— когенерація та теплові  насоси;

 1. До 31.12.2020 року всі нові будівлі мають стати будівлями з майже нульовим споживанням енергії;
 2. До 31.12.2018 року всі будівлі, що належать або використовуються органами державної влади мають бути переоснащені в будівлі з майже нульовим споживанням енергії;
 3. За умов встановлення економічно оптимального рівня енергетичної ефективності  будівель надаються пільги на будівництво або капітальний ремонт будівель;
 4. Опалювальні системи тепловою потужністю більше 20 квт (теплогенератори, насоси, засоби автоматизації) підлягають регулярним перевіркам, при цьому системи опалення з котлами 100 квт і більше – не рідше 1 разу в 2 роки.

Загальновідомо, що Україна є світовим лідером в питаннях енергоНЕефективності. Проблеми аномально високого споживання енергії в Україні потребують негайного вирішення. Саме негайного, бо життя в Україні вже давно перестало бути життям, а стало «виживанням». Саме це слово сьогодні є ключовим для більшості підприємств та громадян України.

Як вписується проблема енергоефективності України в цю ситуацію?

В умовах дефіциту власних енергетичних ресурсів та надвисоких цін на газ, який є основним видом палива в Україні, енергетична складова в діяльності будь-якого підприємства та для кожного сімейного бюджету дуже висока. Цей факт є причиною значного зниження ефективності господарювання підприємств та зниження рівня життя громадян. Підвищення енергоефективності може, і повинно, стати початком створення цілого ряду переваг: підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємств і, на цій основі, підвищення рівня життя громадян України.

В Україні на протязі значного періоду ведуться спроби налагодити процеси, що мають забезпечити підвищення енергоефективності. Певні зрушення є, але досягнень значно менше, ніж проблем. Не створена чітка і прозора законодавча база. Зараз робляться спроби вдосконалення нормативної бази енергозбереження шляхом прийняття ряду законів. На розгляді ціла низка законопроектів (№2548;  №,2550а; №3013; №3014; 30871), що мають унормувати питання проведення енергетичного аудиту, виконання енергосервісних робіт, фінансування впровадження проектів енергоефективності в бюджетній сфері. Знайомство з цими законопроектами особисто мені не додало оптимізму. Ми продовжуємо блукати в темряві, не визначившись з напрямком руху.

На протязі останніх років в Україні внесені певні зміни в нормативну базу процесів, пов’язаних із споживанням енергоносіїв. Я маю на увазі в першу чергу:

 • ДСТУ ВА.2.2-8:2010 «Енергоефективність у складі проектної документації»;
 • ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»;
 • ДСТУ Н Б А.2.2-5:2007 «Настанова з розробки енергетичного паспорт
 • ДСТУ Б.В.2.5-44: 2000 «Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами» та багато інших.

Переконаний, що нові нормативи щодо теплового захисту огороджувальних конструкцій та енергоефективності будівель цілком відповідають сучасним вимогам та забезпечують основу для якісного проведення енергетичних обстежень та розробки  інвестиційних проектів термомодернзації і санації будівель та впровадження відновлювальних джерел енергії. Відчувається, що ці нормативи розроблені під впливом діючих Директив Європейського Союзу. Цей процес імплементації положень європейських нормативів в українську нормативну базу має продовжуватись. Країни ЄС накопичили велетенський позитивний досвід в питаннях ощадного використання енергії, який сконцентрований у цілому ряді відповідних Директив.

В главі 1 «Співробітництво у сфері енергетики» розділу V Угоди передбачається здійснювати співробітництво у сфері енергетики та енергоефективності, що має базуватись всеохоплюючому партнерстві та включати:

 • імплементацію енергетичної стратегії ЄС в законодавство України;
 • сприяння енергоефективності та енергозбереженню;
 • досягнення прогресу на шляху встановлення привабливого та стабільного інвести-ційного клімату;
 • ефективне співробітництво з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європей-ським банком з реконструкції і розвитку (ЄБРР) та іншими міжнародними фінансовими організаціями;
 • розвиток та підтримка відновлювальної енергетики;
 • науково-технічне співробітництво.

Стаття 341 та додаток ХХVІІ до Угоди визначають порядок встановлення співробітництва на базі Директив Європейського Союзу (приклад):

2

Положення «Угоди про асоціацію…» підлягає детальному вивченню та свідомому і критичному сприйняттю кожної позиції її тексту. Але однозначним є той факт, що Європа є лідером світових процесів енергоефективності.

Навряд чи власний пошук шляхів підвищення енергоефективності дасть кращі результати, ніж використання багаторічних напрацювань країн ЄС. Пошуки власного шляху на протязі майже 20 років не привели до мети. Тому доцільно, ставши учасником загальноєвропейських процесів, скористатись запропонованим досвідом, підтвердженим позитивними результатами. Відмова від підписання Угоди про асоціацію з ЄС надовго залишить нашій країні титул найНЕефективнішої країни світу.

До питання температурних графіків відпуску теплової енергії.

Традиційні системи центрального теплопостачання, що дістались нам в спадщину від Радянського Союзу та ті, що побудовані після 1991 року, але за тими ж принципами, передбачають регулювання відпуску теплової енергії, так званим, якісним методом, що реалізується безпосередньо на котельні. Цей метод полягає в тому, що в системах теплопостачання циркулює постійна незмінна кількість теплоносія, який змінює свою температуру в залежності від температури зовнішнього повітря. Для кожної системи застосовується певний тип температурного графіка. Наприклад, 95/70оС; 115/70оС; 130/70оС. Температурні графіки позначаються за значеннями температури в прямому та зворотньому трубопроводах на виході із котельні, що відповідають розрахунковим значенням зовнішнього повітря.

Параметри температурного графіка залежать від витрат теплоносія, що циркулює в системі та від теплових втрат будівель, що опалюються.

Зараз практично для всіх систем центрального теплопостачання є характериним недотримання (заниження) розрахункових температурних графіків відпуску теплової енергії. Що це: порушення нормативних параметрів, що приводить до погіршення гігієнічних умов, чи необхідність пов’язана із забезпеченням енергетичної ефективності ?

Необхідно вжити заходів по недопущенню заниження температурних графіків ? Чи допомогти теплопостачаючим компаніям обгрунтувати зниження розрахункових температурних графіків відпуску тепла ?

Нижче приведені матеріали з цього приводу, основані на досвіді роботи нашої компанії

http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/tempgraf.pdf

С.Парасочка

 

Енергоаудит муніципальних систем теплопостачання

Підприємство «НВЦ Теплокомлпект» за останній період виконало ряд енергетичних обстежень систем комунального теплопостачання та промислових підприємств. Крім основної задачі по проведенню енергетичних обстежень перед фахівцями підприємства була поставлена задача напрацювання методології проведення енергетичних обстежень, що здатна об’єктивно та якісно визначити потенціал енергозбереження системи теплопостачання та забезпечити ранжування і якісне визначення показників економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі заходи.

На думку фахівців «НВЦ Теплокомплект» необхідність удосконалення методології проведення енергетичного аудиту систем теплопостчання в Україні є досить актуальною.

Погляди енергоаудиторів нашої компанії на цю проблему приведені в розділі сайту «О компании. Разработки, проблемы, внедрения»

 

До питання методології проведення енергетичного аудиту систем теплопостачання. Тепловий баланс — основа алгоритму проведення енергетичних обстежень.

Підприємство «НВЦ Теплокомлпект» за останній період виконало ряд енергетичних обстежень систем комунального теплопостачання та промислових підприємств. Крім основної задачі по проведенню енергетичних обстежень перед фахівцями підприємства була поставлена задача напрацювання методології проведення енергетичних обстежень, що здатна об’єктивно та якісно визначити потенціал енергозбереження системи теплопостачання та забезпечити ранжування і якісне визначення показників економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі заходи. Методологія повинна забезпечити можливість внесення коригувань в оцінку основних техніко-економічних показників в наступні періоди, наприклад після часткового впровадження енергозберігаючих заходів. При роботі над методологією особлива увага приділялась аналізу нормативної літератури, щодо питань виконання енергетичних обстежень систем теплопостачання та аналізу розроблених для деяких міст України міських енергетичних планів, схем теплопостачання та енергетичних аудитів.

Звертає на себе увагу та обставина, що в багатьох виконаних роботах відсутнє аргументоване визначення потенціалу енергозбереження систем теплопостачання незважаючи на те, що саме визначення потенціалу енергозбереження є однією з основних цілей проведення енергетичного аудиту.

Фахівці нашого підприємства прийшли до висновку, що при проведенні енергетичних обстежень систем теплопостачання, рекомендований багатьма посібниками та типовими методиками  ТЕПЛОВИ БАЛАНС, є саме тим механізмом, що забезпечує коректне проведення оцінки потенціалу енергозбереження систем теплопостачання  та вирішує інші поставлені задачі.

Необхідність розробки теплових балансів для систем теплопостачання дещо збільшує трудомісткість проведення енергетичних обстежень, але значно підвищує вагомість таких робіт. Крім того, суттєво підвищується відповідальність енергоаудиторів за результати виконаних робіт.

Із згаданими матеріалами можна ознайомитись тут: Открыть

 

Термомодернізація житлових будинків має стати реальністю

Теплова ізоляція українських будівель, зокрема житлових, не відповідає не лише сучасним світовим вимогам, а навіть вимогам теплотехнічних нормативів тих періодів, коли ці будівлі зводились. Втрати теплової енергії житловими будівлями велечезні. Необхідність утеплення огороджувальних конструкцій житлових будинків не викликає сумнівів. Вже більше 6 років в Україні діє новий ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель». Утеплення, або як сьогодні прийнято називати «термомодернізація» житлових будинків у відповідності до вимог згаданого ДБН може вдвічі скоротити споживання теплової енергії. З 1 липня 2013 року в ДБН внесені зміни, які підняли рівень вимог до теплової ізоляції будівель. Виконання термомодернізації за останніми вимогами може забезпечити зниження витрат теплової енергії на 60-70%. Широке впровадження термомодернізації може дати значну економію енергоносіїв та покращити умови життя мешканцям українських будинків.

Розуміння, що утеплення житлових будинків в Україні має стати масовим, існує не менше 20 років. Але до цього часу термомодернізація житла здійснюється лише подекуди, як реалізація пілотних проектів. В той же час засоби масової інформації, подаючи матеріали  про впровадження  пілотних проектів термомодернізації житлових будинків, створюють враження, що процеси масового утеплення будівель вже почались. На жаль, це лише враження. Для широкомасштабного утеплення житла необхідні значні кошти. Держава таких коштів не має. Виходом із ситуації мають стати кредити та залучення приватних інвесторів. В Україні вже існує таке поняття, як «державно-приватне партнерство». Як мені здається, системи відносин, що означають ці слова, ще не існує, але саме поняття вже є. В рамках згаданої системи відносин інвестиції мають бути повернуті. Причому термін повернення інвестицій має бути не досить значним. Інвестор повинен повернути свої кошти та отримати додатковий прибуток. І цей прибуток повинен бути не менший, ніж та сума, яку може отримати інвестор просто розмістивши свої кошти на депозиті. Ось тут і виникає проблема – повернення інвестицій може стати реальним лише на протязі 20-30 років. Про додатковий прибуток мова взагалі не ведеться. Причиною цього є той факт, що тарифи на теплову енергію для житла, як і газ для житлового сектору, мають нереально низькі ціни. А як наслідок і економія від утеплення невелика. Не вистачає її для повернення інвестицій. Тут нагадує про себе давно відома істина, яку в нашій країні чомусь не дуже визнають – низькі тарифи не завжди благо.

На перший погляд може скластись враження, що ми маємо дешеве тепло для житлових будівель. Насправді воно дешеве тільки для того, щоб не мати економії від утеплення будівель. В реальності  теплопостачання житлових будинків дуже дороге, бо держава компенсує значні кошти постачальнику газу НАК «Нафтогаз України» та виробникам теплової енергії – підприємствам системи «Теплоенерго». Розміри компенсацій значні, але вони не носять регулярного, системного характеру і тому їх практично неможливо врахувати при розробці інвестиційних проектів. До того ж, якщо їх і врахувати на папері, то відсутня будь-яка правова основа для повернення заощаджених коштів інвесторам.

За таких умов в неоднозначній ситуації опиняються енергоаудитори і розробники інвестиційних проектів. Якщо вони орієнтуються лише на ціни газу та тарифи на теплову енергію для житла, то висновки завжди будуть невтішними. Термін повернення інвестицій становитиме 2–3  десятки років. Інвесторів такі показники зацікавити не можуть. Ситуація погіршується ще й тим, що висновки енергоудиторів декларують повну безперспективність впровадження в житловому секторі проектів енергоефективності. Такі висновки  спонукають до песимізму… На жаль, у енергоаудиторів відсутні будь-які підстави для використання більш реальної інформації про фактичну вартість тепла в наших будинках.

Існує два шляхи вирішення проблеми: або забути про перспективи термомодернізації житлових будинків, або встановити порядок, при якому енергоаудитор буде оперувати реальною ціною тепла, а інвестор отримає гарантії повернення інвестицій. Мені особисто імпонує останній варіант вирішення питання.

Компанія «НВЦ Теплокомплект» звернулась з листом до «Спілки енергетичного сервісу України» з пропозицією розглянути ситуацію, що склалася та знайти шляхи сприяння позитивного вирішення питання.

З листом та пояснювальною запискою можливо ознайомитися тут: Открыть

Спілка енергетичного сервісу України

В Україні створена громадська організація «Спілка енергетичного сервісу України». Державна реєстрація здійснена 21.05.2013 р. Мета громадського об’єднання: задоволення інтересів та захист законних прав своїх членів у сфері енергетичного сервісу та забезпечення реальної участі її членів у реалізації державної політики  у сфері енергоефектив- ності, технічного та організаційно-методичного регулювання енергозбе-реження та екологічної безпеки.

Основним завданням Спілки є сприяння створенню в Україні ефективно діючого ринку енергетичного сервісу. Спілка декларує, що є організацією з правами саморегулювання.

ПП «НВЦ Теплокомплект», що є одним з засновників Спілки, покладає надії та докладе всіх зусиль, щоб новостворена «Спілка енергетичного сервісу України» стала діяльним учасником процесів енергоефектив-ності в Україні.

Свідоцтво про реєстрацію  «Спілки енергетичного сервісу України»:  Открыть

Программа SABIT. Энергоэффективность — образ жизни развитых стран

В современном мире для любой из стран очень важным и актуальным является решение вопросов экономного и эффективного использования истощающихся запасов энергетических ресурсов. Для одних стран этот вопрос является важнейшим. От его решения зависят не только благосостояние и жизненный уровень граждан, но и энергетическая безопасность и даже независимость страны.  К числу таких стран относиться Украина. Для других стран, обеспечивающих своим гражданам высокий жизненный уровень и не испытывающих трудностей с энергоносителями решение этого вопроса менее актуально. Соединенные Штаты Америки относятся именно к таким странам.

С точки зрения упомянутых проблем Украина и США занимают диаметрально противоположные позиции. Украина – страна, имеющая наивысшие показатели энергоемкости в мире, а США – наиболее развитая и богатая страна Мира. Энергоемкость внутреннего валового продукта Украины (ВВП) – важнейшего параметра, определяющего энергетическую эффективность национальной экономики – в 2,5 раза выше, чем энергоемкость ВВП США. Развивающиеся страны, к числу которых  относится Украина, должны стремиться уменьшить энергоемкость экономики. Для этого необходимо находить средства для структурной перестройки, перехода к новым технологиям и более жестким стандартам энергопотребления.

Какой опыт в плане повышения энергоэффективности может позаимствовать Украина и другие, входившие в состав Советского Союза страны, у мирового лидера, одной  из наиболее энергоэффективных стран мира Соединенных Штатов Америки? Ответ на этот вопрос и искали представители стран СНГ, входившие в состав группы стажеров, которые  на протяжении 4-х недель изучали вопросы энергоэффективности строительства в США по программе американского правительства «SABIT».

Структура потребления энергии в Соединенных Штатах относительно близка к структуре потребления энергии в Украине. В США потребление первичной энергии зданиями (жилыми и коммерческими) составляет 40 %. Здания потребляют 73 % от общего потребления электроэнергии и 55 % природного газа.

   

В процессе стажировки, встречаясь с представителями многих государственных и коммерческих структур, удалось получить достаточно много информации о потреблении энергии и о политике обеспечения энергоэффективности в США. Мы имели возможность познакомиться с презентациями, обменяться мнениями и получить материалы, объясняющие и обосновывающие политику энергоэффек-тивности США. Идеология и политика энергоэффективности США в значительной степени формируется в Министерстве энергетики США и Национальном институте.

Screenshot_2013-03-17-18-08-07-1

Министерство энергетики США проводит свою деятельность по пути обеспечения внедрения энерго-эффективных технологий для зданий (жилых и коммер-ческих), транспортных и энергетических систем, промыш-ленности. Его Управление по энергетической эффек-тивности инвестирует в экономически чистые энерго-эффективные технологии, которые позволяют укрепить экономику, повысить уровень благосостояния и комфортности граждан страны и обеспечить защиту окружающей среды.

Screenshot_2013-03-17-18-02-54-1

Национальный институт строительных наук (NIBS) является некоммерческой, неправительственной организацией, объединяю-щей представителей правительства, отрасли, потребителей, и направленной на выявление и решение проблем, которые препятствуют строительству  доступного и безопасного жилья, а также торговых, общественных и промышленных зданий в США. Институт ведет большую работу, направленную на энергоэффек-тивность строительства.

В основу идеологии и политики энергоэффективности и экономической безопасности США заложена довольно прочная и устойчивая конструкция, которая не только декларируется, но и обеспечивается на всех уровнях. Эта конструкция имеет три мощных столба, которые и обеспечивают жесткость всей конструкции энергоэффективности.

Основополагающими моментами являются:

Screenshot_2013-03-17-17-43-25-1-1

правовая основа и нормативная база;

новые технологии;

стимулирование рынка.

Если образно сравнивать эту конструкцию со столом или табуреткой, которые могут устойчиво стоять, если ножек будет не менее 3-х, и все они имеют одинаковую длину и прочность, то можно сделать выводы какие факторы и в какой мере определяют успех политики энергоэффективности. На успех можно рассчитывать, если все три основополагающих фактора будут развиты сбалансировано. Судя по всему в Америке это достичь удается.

В процесс подготовки к круглому столу, который состоялся в Министерстве энергетики США, представителям стран СНГ – стажерам программы SABIT, было предложено дать ответы на ряд вопросов, среди которых были такие вопросы:

1. Есть ли понимание важности процессов энергоэффективности в вашей стране?
2.Способствует ли законодательство и нормативная база развитию процессов энергоэффективности в вашей стране?
3. Существует ли в вашей стране система экономического стимулиро-вания (субсидий) процессов энергоэффективности?

По своей сути эти вопросы являются ключевыми для создания условий, при которых возможно функционирование процессов, обеспечивавших достижение энергоэффективности. Поэтому заданные в Министерстве энергетики США вопросы были не случайными. К сожалению, для Украины положительный ответ на эти ключевые вопросы энергоэффективности дать невозможно.

Рынок энергосберегающих технологий в Украине не стимулируется. Более того, рынок энергосбережения практически еще не сформирован. Понимание того факта, что современное развитие экономики – это новые технологии, обеспечивающие резкое снижение потребления энергии еще не наступило. В Украине еще не произошло изменение мышления в пользу энергоэффективности. Как результат, вместо активизации усилий по снижению потребления энергии Украина ждет от России дешевый газ, при этом не желая понимать, что снижение цены на газ не изменит статус Украины, как самой энергорасточительной державы.

Далекой от совершенства остается украинская правовая и нормативная база в вопросах энергоэффективности. Если продолжить образное сравнение с «табуреткой», то наша украинская «табуретка» не имеет достаточного количества ног, а те, которые есть не обладают необходимой прочностью. При этом можно с уверенностью сказать, что технический потенциал в Украине есть. Есть достаточно много специалистов, обладающих знаниями и опытом, и способных внедрять самые современные технологии. Однако продолжительный период топтания на месте  существенно снижает число энергетических оптимистов. Многие компании и квалифицированные специалисты, знающие толк в энергетическом сервисе, ищут возможность применения своего опыта за пределами Украины.

Очень хочется, что бы в Украине заработал надежный механизм, обеспечивающий энергоэффективное будущее. Для создания такого механизма американский опыт может сыграть свою положительную роль. Проблемы энергоэффективности в США и в Украине существенно отличаются. Копировать все нюансы американской политики энергоэффективности наверное не имеет смысла. Однако понимание американского механизма энергоэффективности дает возможность лучше увидеть те проблемы, которые не дают возможности  развить наши украинские процессы, обеспечивающие устойчивое движение по пути энергоэффективности

Знакомство с системой субсидирования энергоэффективности и защиты природы в Соединенных Штатах Америки дает понимание роли государственных экономических стимулов  в вопросах внедрения возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Таких стимулов  в Украине нет. В США практически все природоохранные и энергосберегающие мероприятия осуществляются с использованием государственных субсидий. Субсидии – это главный двигатель процесса. Энергосберегающие мероприятия, как правило, требуют значительных капитальных затрат и имеют большие периоды возврата инвестиций. Но переоценить значение таких мероприятий невозможно. Дальновидное государство это понимает, на то оно и государство, и оказывает финансовую поддержку для внедрения современных энергоэффективных технологий. Такая поддержка оказывается коммерческим структурам, муниципальным объектам, отдельным гражданам. Другого пути просто нет. Это важный вывод для понимания процессов энергоэффективности в Украине. В Америке и в других развитых странах это поняли давно и открыли широкую зеленую улицу для энергоэффективности. В США соответствующие стимулы установлены федеральным правительством, правительствами штатов и органами местного самоуправления. Каждый штат имеет свои особенности экономического стимулирования мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности. Способы экономического стимулирования очень разнообразны – это корпоративные и личные налоговые льготы, кредитные льготы, прямые денежные компенсации. Широко используются грантовые программы для поощрения программ энергоэффективности. Существуют и другие способы экономического стимулирования энергоэффективности.

Любой гражданин США на сайте Министерства энергетики http://www.dsireusa.org/ может ознакомиться с информацией о политике энергоэффективности в США и об условиях экономического стимулирования энергосберегающих проектов. Полученная информация может быть использована в своих интересах и рядовими гражданами страны, и коммерческими или муниципальными структурами. И во всех случаях энергетические интересы государства совпадают с интересами граждан.

Screenshot_2013-03-19-21-19-41

Развитие энергоэффективности в США осуществляется благодаря действенной финансовой поддержке государства, развитой законодательной базе и широкому развитию местного самоуправления, являющегося фундаментальной основой государства.

Мы, стажеры программы SABIT, познакомились со многими зданиям, построенными с учетом последних достижений энергоэффективных технологий. Решение подобных задач, с технической точки зрения, под силу отечественным специалистам. Но что бы это стало возможным необходимо поставить на прочные ноги «табуретку» отечественной энергоэффективности.

С.Парасочка

Энерго-экологический анализ зданий от «The Weidt Group». Программа SABIT

weidt

Компания «The Weidt Group» основана в 1977 году с целью анализа последствий воздействия на окружающую среду проектирования, строительства и эксплуатации зданий.

Компания предлагает анализ энергоэффективности и экологичности проектируемых и эксплуатируемых объектов:
 • сбор информации по энергоэффективности и экологической чистоте действующих объектов, ее обобщение, анализ и разработка рекомендаций  по обеспечению энергоэффективности и снижению воздействия на окружающую среду;
 • разработка предпроектных предложений для проектиролвания зда- ний с учетом требований экологической безопасности и энергоэффек- тивности;
  разработка  программного  обеспечения по тематике энергоэф-фективность и экологическая безопасность.

  

Группа Weidt осуществляет сравнительный анализ фактически внедренных энергосберегающих мероприятий в новом строительстве и на существующих зданиях для оценки эффективности применения новых технологий строительства, материалов и оборудования.

Net-Zero-Court-448x280

Объектами исследования группы Weidt есть жилые, коммунальные, муниципальные и коммерческие здания.

Потребителями продукции компании Weidt есть архитекторы, инженеры, строители службы эксплуатации, коммунальные предприятия, муниципалитеты, политики. Глубокая аналитическая деятельность в течении нескольких десятилетий является основанием для успешной работы The Weidt Group в энергетической политике, разработке программных продуктов, подготовке рекомендаций. Группа Weidt является одной из движущих сил в политике энергоэффективности США. Группа предлагает новые инструменты для новой политики зеленого строительства. Группа Weidt, как энергетическая компания консультирует более чем 1200 новых строительных проектов. Weidt ведет свою работу на международном уровне. В базе данных группы более 7600 объектов.
Программное обеспечение группы Weidt, используемое на веб-основе, позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры эксплуатации зданий. Используя большой массив накопленной информации и собственное программное обеспечение группа Weidt с 1988 года занимается моделированием параметров эксплуатации существующих и проектируемых зданий. Энергетическая модель здания, составленная с высоким уровнем достоверности – это мощный инструмент в продвижении идеологии энергосервиса.
Screenshot_2013-03-08-18-36-59-1
Одним из важных элементов работы компании является сотрудничество «Агенством США по охране окружающей среды» и с «Советом США по зеленым зданиям» в вопросах сертификации зданий по стандартав Energy Stag и LEED. Группа Weidt имеет свои офисы в штатах: Миннесота, Колорадо, Айова.
В план стажировки в США по программе SABIT по теме «Энергоэффективность строительства» была включена презентация компании «The Weidt Group», которая состоялась в офисе Weidt  в городе Де-Мойн штата Айова. 29 января 2013 года.
100_3397
Презентацию была проведена одним из руководителей программы Weidt  Юлией Готье. За короткое время презентации трудно вникнуть во все особенности деятельности «The Weidt Group». Однако презентация сразу стала для меня одной из самых значимых среди всех деловых встреч  в США. Деятельность Weidt участвует в образовании одного из главных звеньев политики энергоэффективности в США – накопление и систематизация информации, ее анализ и разработка дальнейшей стратегии развития энергоэффективности. В деятельности компании я увидел пример, который необходимо наследовать нам. В Украине подобная деятельность вообще не ведется.  Weidt связывает в единую систему все усилия, направленные на повышение энергоэффективности и придает этим усилиям системность: не отдельные разобщенные усилия, а система действий. Weidt накапливает информацию об энергетических и экологических характеристиках зданий, обобщает и анализирует эту информацию, что бы использовать ее при проведении энергетических аудитов, разработке предпроектных предложений или выполнении технико-экономических обоснований, при розработке  рекомендаций и компьютерных программ . «The Weidt Group» постоянно совершенствует свою деятельность. Не случайно слова американского историка, юриста и писателя Дэниела Бурстина: «Самое большое препятствие  к открытию не невежество – это иллюзия знания» используются компанией в своих презентациях. Этих слов, принятых в качестве девиза, очень не хватает украинскому энергосбережению/энергоэффективности. Все иллюзии, даже очень красивые, должны быть исключены. А все действия, обеспечивающие реализацию проектов энергоэффективности, должны быть основаны на практических знаниях и объективной информации.
Сейчас сложно говорить каким образом можно было бы использовать опыт «The Weidt Group» в Украине. Политика энергоэффективности в США и в Украине строится на разной почве и каждая страна имеет свою специфику и находится на различных стадиях развитияю Однако не вызывает сомнений необходимость использования этого полезного опыта.
На нашем сайте в разделе «НОВОСТИ» за 23.12.2012 года мы говорили об опасных тенденциях в развитии украинского энергоаудита. Предложения Ассоциации энергоаудиторов принять за основу для проведения энергетического аудита зданий некий «калькулятор» — это путь к дискредитации такого важного этапа в структуре программ энергоэффективности, каким является энергетический аудит
По моему мнению, полезный опыт группы Weidt может быть применен в Украине именно через развитие Энергетического Аудита. Использование понятия ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ при проведении энергоаудита в Украине представляется вполне оправданным. Введенный еще в 2007 году, но с большими потугами входящий в жизнь, ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция зданий» предусматривает обязательную разработку для каждого здания энергетического паспорта. Логическим продолжением и дополнением к энергетическому паспорту может стать энергетическая модель здания. На сегодняшний день очень важно недопустить развитие процесса «штамповки» паспортов и энергетических аудитов, не представляющих реальной ценности. Вместо «штамповки», так называемых аудитов, выполненных с использованием «калькуляторов», необходимо существенно поднять роль аудита, в том числе и путем включения в его состав разработки энергетической модели здания.
Любое здание и его система энергопотребления представляют собой довольно сложный механизм. Все составляющие этого механизма  имеют свои алгоритмы в зависимости от назначения здания, особенностей эксплуатации, климатических факторов, периода года, дней недели, времени суток. На потребление энергии существенно влияют факторы рынка и многое другое. Каждое здание имеет свои особенности. Для объективной оценки факторов энергопотребления и воздействия на окружающую среду необходимо создать модель – упрощенное представление сложного механизма здания и всех энергетических процессов, протекающих в нем. Такая энергетическая модель здания должна создаваться на стадии проведения энергетического аудита, разработки предпроектных предложений или технико-экономических обоснований и сопровождать здание на протяжении всего периода его эксплуатации.
Введение энергетической модели здания, использующей передовой мировой опыт, даст возможность:
 • получать более полную, комплексную и качественную оценку энергетического состояния здания;
 • разработки качественных программ энергоэффективности зданий, использующих объективнуюи достоверную информацию;
 • полного и качественного анализа технико-экономической целесообразности проведения модернизации здания и его энергетичсеких систем;
 • оценки полноты и качества реализации проектов энергоэффективности;
 • оценки эффективности использования энергии в динамике в режиме реального времени;
 • повысить роль и престижность энергетического аудита.

 Разработка энергетической модели здания – это сложный и трудоемкий процесс. Однако использование элементов энергетической модели здания должно стать обязательным условием выполнения энергетического аудита зданий. Специалисты нашей компании приложат максимум усилий к совершенствованию отчетов о проведении энергетического аудита с учетом полученного опыта. Опыт компании «The Weidt Group» мы будем продолжать изучать и использовать в своей работе на основе постоянных контактов с этой компанией.