До питання економічної оцінки пропозицій інвестиційних та інноваційних проектів.

Для прийняття рішень щодо інвестування енергозберігаючого проекту необхідною умовою є проведення оцінки його економічної ефективності. Питання застосування сучасних показників ефективності інвестицій грунтовно  розкриті в зарубіжній літературі. Сучасний економічний аналіз використовує такі економічні показники: витрати часу життя проекету (Life Cycle Cost Value = LCCA), NS (Net Saving) — чисті збереження; IRR — внутрішня норма дохідності; NPV (Net Present Value) -чиста приведена вартість;  SPB (Siemple Payback)  — простий термін окупності; DPB -дисконтний термін окупності; CF — показник грошових потоків; r — річна ставка дисконту та інше.

Застосування іноземної методології з використанням приведеної вище термінології, неадаптованої для використання в Україні, не сприяє широкому впровадженню в Україні методів економічного аналізу енергозберігаючих заходів.

Згідно Наказу Мінекономіки України від 22.06.2010 р № 714 для економічної оцінки залучення інвестицій для фінансування інвестиційних та інноваційних проектів проектів основними економічними показниками, що використовуються при проведенні економічної оцінки є:

  • NPV  — чиста приведена вартість;
  • IRR   — внутрішня норма дохідності;
  • DPP  — дисконтований період окупності.

Рекомендована методологія громіздка та не зовсім зрозуміла. В розділі «Энергозбережение» нашого сайту в підрозділі «Расчет экономической эффективности инвестиций» приведена інформація про те, що нашою компанією «НВЦ Теплокомплект» успішно використовується методологія російських авторів, яка добре адаптована до умов господарювання в Україні та, в той же час, повністю відповідає іноземним вимогам. З цією методокою можна ознайомитись використавши посилання:

http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/metodikainvesticii.pdf

Результати розрахунків за цією методологією можливо виразити графічно в електронній таблиці. Ця таблиця дає можливість (в т.ч. безпоредньо на сайті) проводити аналіз результатів розрахунків.….

(http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/grafikgroshpotokiv.xls)

Порівняння методології згідно вимог Наказу Мінекономіки та методології, прийнятої для використання в нашій компанії показує, що фактично ці дві методології відрізняються лише умовними позначеннями. В той же час використання  електронної таблиці спрощує проведення громіздких розрахунків. Так розрахунок внутрішньої норми дохідності зводиться до підбору значення r, при якому сума необхідних інвестицій (К) буде дорівнювати  дисконтованому доходу (ДД) за термін життя проекту. Інформація про встановлення відповідності економічних показників 2-х згаданих методологій приведена на посиланні

http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/rozrahunok_zgidno_nakazu_minekonomiki.pdf

Економічна оцінка інвестиційної пропозиції може здійснюватись з використанням «Порядку проведення експертної оцінки проектної пропозиції…» затвердженого Наказом Мінекономіки України 22.06.2010 р №714. Основні критерії оцінки приведені нижче (на посиланні)

http://tecom.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/kriteriyi_ocinki.pdf