Енергетичний аудит бюджетних об’єктів міста Комсомольська

Енергетичний аудит — обов’язковий та важливий етап на шляху впровадження термомодернізації будівель, зокрема будівель бюджетної сфери.

Україна вважається світовим лідером з точки зору перевитрат енергоносіїв. Причиною цього є існуючий незадовільний стан огороджувальних конструкцій будівель та систем споживання енергоносіїв. Україна потребує проведення термомодернізації.

Згідно проекту Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» термомодернізація – це комплекс робіт спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель і забезпечення їх відповідності мінімальним вимогам енергетичної ефективності будівель. Енергетична ефективність визначається як властивість будівлі та інженерного обладнання забезпечувати визначені у порядку, встановленому законодавством, оптимальні мікрокліматичні умови приміщень за фактичними або розрахунковими витратами енергії на опалення, нагрівання води, вентиляцію та освітлення.

До останнього часу мінімальні вимоги до енергоефективності не були закріплені законодавчо. Енергетичний аудит установ, організацій та окремих будівель в Україні проводиться досить давно. При проведенні аудиту розроблялись заходи з енергозбереження, які забезпечують зниження споживання енергоносіїв. Зниження споживання енергоносіїв передбачалось, але норматив такого зниження був відсутній. Існувало безліч рекомендацій великої кількості іноземних консультантів та інвесторів, але власної офіційної політики з цього приводу Україна не мала. Розвиток енергозбереження відбувався виключно в напрямку модернізації установок генерації тепла. Був відсутній системний підхід в організації процесу енергозбереження в Україні. Тому, здебільшого, покладались на закордонний досвід.

Сьогодні ситуація змінюється. Аудит почав регламентуватися своїми власними національними нормативними документами, згідно яких при проведенні енергетичного аудиту, що проводиться з метою визначення відповідності фактичних енергетичних характеристик існуючих будівель мінімальним вимогам до енергетичних характеристик будівель та надання рекомендацій щодо здійснення енергозберігаючих заходів, складається енергетичний паспорт. Згідно діючої нормативної бази забороняється здійснення реконструкції чи капітального ремонту існуючих будівель без енергетичного паспорта будівлі. Вимоги до розробки енергетичного паспорта встановлені ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» та ДСТУ-НБА.2.2-5:2007 «Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків».

Енергетичний аудит будівель бюджетної сфери — важливий етап на шляху комплексної термомодернізації.

В період листопад-грудень 2010 року підмприємством «НВЦ Теплокомплект» проведений енергетичний аудит всіх будівель закладів освіти міста Комсомольська: 9-ти дитячих навчальних закладів (ДНЗ) та 6-ти шкіл.

Комплексне проведення енергетичного аудиту одночасно для всіх ДНЗ та шкіл дає змогу більш об’єктивно оцінити фактичний стан енергоспоживання та розробити комплекс заходів, що забезпечать впровадження термомодернізації. Аналіз структури енергоспоживання показує, що 75-90% витрат припадає на теплову енергію. При цьому до 70% від загальних непродуктивних втрат  тепла мають місце безпосередньо в будівлях. Тому найважливішим енергозберігаючим заходом є утеплення огороджувальних конструкцій у повній відповідності до вимог ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель».

Звіт про проведений енергетичний аудит є носієм важливої інформації, серед якої:

  • оцінка структури та ефективності споживання енергоносіїв;
  • оцінка потенціалу енергозбереження та визначення найбільш доцільних напрямків впровадження енергозберігаючих заходів;
  • розробка першочергових та перспективних заходів з енергозбереження;
  • оцінка необхідних об’ємів інвестицій, що забезпечать впровадження заходів;
  • економічна оцінка ефективності інвестицій у впровадження заходів.

Проведена робота яскраво ілюструє важливість безперервного здійснення енергетичного менеджменту. Без постіного моніторингу споживання енергоносіїв, корегування режимів експлуатації систем теплоспоживання та автоматики, обслуговування обладнання, аналізу, планування та нормування споживання енергоносіїв, мотивації персоналу  та ін. навідь вже впроваджене енергозберігаюче обладнання не забезпечує економного та ефективного використання  енергоносіїв.

Проведений енергетичний аудит розглядається як основа для розробки комплексної програми термомодернізації будівель бюджетної сфери міста Комсомольська

Фрагменти презентації аудиту